சோமப்ரதோஷம் அனுஷம்

Sri Ramajayam

ஶ்ரீ ராமஜயம்

சந்திரசூடா! சர்வேஸ்வரா!
சங்கரா! கருணாகரா!

சோமப்ரதோஷ நாயகா!
அனுஷ தாரக தயாபரா!

சந்திரசூடா! சர்வேஸ்வரா!
சங்கரா! கருணாகரா!

மனக்லேச த்வம்ச காரகா!
சித்தசுத்தி காரணா! கற்பகா!

சந்திரசூடா! சர்வேஸ்வரா!
சங்கரா! கருணாகரா!

நிர்பயகுண தாதா! ஜகதம்பா!
நிர்விகல்பா! நிரந்தரா!

சந்திரசூடா! சர்வேஸ்வரா!
சங்கரா! கருணாகரா!

ஶ்ரீ மஹாபெரியவா ஸரணம்
ஶ்ரீ மஹாபெரியவா ஸரணம்
ஶ்ரீ மஹாபெரியவா ஸரணம்

Posted from WordPress for Android

Advertisements