உன் பாததூளிகை வேண்டுமே!

உ.

ஸ்ரீ ராமஜயம்.

உன் திரு தரிசனம் காண்பேனா?

உன் கரிசனத்தில் திளைப்பேனா?

நித்யானுட்டானம் கடைபிடிப்பேனா? என்

சித்தமொடுங்க திருமூலட்டானம் செல்வேனா?

திருமறையும் திருமுறையும் முற்றோதுவேனா?

எதிர்மறை வினைவரினும் சிதறாமல் வாழ்வேனா?

சுகவாஸம் பேணாமல் உபவாஸம் இருப்பேனா?

ஸ்வாஸத்தோடு ஐம்புலன் ஆள்வேனா?

வக்கிர எண்ணமில்லா உளம் கொள்வேனா? காலச்

சக்கிரசுழலில் உழளாமல் மீள்வேனா?

உன்னை நான் அடைவேனா? அதனால்

என்னையே நான் அறிவேனா?

எது, என்று எங்கு நடக்கும்- அது உன் தீர்ப்பு! எனினும்

இவ்வனைத்தும்  நடக்க நான் கொண்ட தீர்வு, இன்றே

உன் பாததூளிகை ஸரண் புகுந்தேன்! இனி நீ இடும்

விதியால் எனை ஏய்க்க முடியாது! வெண்

மதியோடும் அம்மை ஒர் பாகம் பூண்ட ஸ்ரீ 

சந்திரசேகரரே ! ஒப்பில்லா குருவே! கருணை உருவே! உன்

தந்திரம் இனி செல்லாது! என்னை ஆட்கொள்ளும் வரை ஓயமாட்டேன்

உன் காருண்ய மழை என் மேல் விழும் வரை காத்திருப்பேன்!

உன்னோடு உன் நாமம் பெரிது, அதைவிட உன் காருண்யம் கணக்கில் அடங்கா…ஆகவே நான் காத்திருப்பேன்! 

உன் கருணை மழை பொழிய காத்திருப்பேன் ஸ்ரீ மஹாபெரியவா!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s